Takeshi Shiraishifs Home Page

 

 

Recent activities

 

E2011/2/5

             gL-O-V-Eh at IN open£ in Tachikawa (movie 16MB)

gTruth 1991h at IN open£ in Tachikawa (movie 26MB)

                            Original performance of gTruth 1991h from youtube

 

E2010/12/12

      gMeryluh at Yamaha Tachikawa, Tokyo with pro musicians (sound 4MB)

 

E2010/10/30

gMeryluh in Nagano with Karaoke (movie 30MB)

Original performance of gMeryluh in 1985 from youtube

 

E2010/7/11

              gShinyh at Yamaha Tachikawa, Tokyo with Karaoke (sound 4MB)

                            Original performance of gShinyh from youtube

 

 

 

Updated on Feb 8th, 2011